Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR - Informace ohledně zpracování osobních údajů

3. 6. 2018

Směrnice Okresního nohejbalového svazu

 Mladá Boleslav k ochraně osobních údajů

 

I.

Směrnice stanovuje podmínky pro zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováváním osobních údajů v rámci činnosti ONS Mladá Boleslav. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů.

 

II.

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

III.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Okresní nohejbalový svaz (dále jen ONS), se sídlem Průmyslová 862,

293 06 Kosmonosy. Sídlo Okresní unie sportu Mladá Boleslav.

 

 

IV.

Rozsah osobních údajů hráčů zpracovávaných ONS Mladá Boleslav:

U hráčů: jméno, příjmení, rok narození, místo trvalého pobytu

U vedoucích oddílů: telefonní číslo, e-mail

 

Účel zpracování osobních údajů:

ONS Mladá Boleslav jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • žádosti o nové registrace hráčů
  • zápisy z utkání celků
  • zahájení/ ukončení hostování, přestupy hráčů

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z § 236 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. OZ, Stanov ČNS, Jednacího řádu ČNS, zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a to následovně:

 

  • pro účely vydání hráčské registrace,
  • pro účely hráčských soupisek,
  • pro účely vedení vnitřní evidence hráčů ONS Mladá Boleslav,

 

 

 

V.

Systém zpracování osobních údajů:

Osobní údaje hráče jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Seznam hráčů je přístupný pouze členům Výboru ONS Mladá Boleslav, jinak jen v zákonem stanovených případech.

Osobní údaje hráče zpracovávají výhradně funkcionáři ONS Mladá Boleslav, nejsou zpracovávány jinými zpracovateli osobních údajů.

Seznam osob pracující s osobními údaji: Ďurček Josef, Jareš Pavel

 

VI.

Získávání osobních údajů pro evidenci hráčů:

  1. Osobní údaje  hráče - jméno, příjmení, rok narození a místo trvalého pobytu jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Stanov ČNS, Jednacího řádu ČNS, zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a nepodléhají souhlasu člena.

 

Proti zpracování základních osobních údajů, jako je jméno, příjmení, rok narození, místo trvalého pobytu může hráč podat námitku. V tomto případě bude hráč poučen, že v důsledku námitky dojde k ukončení zpracování osobních údajů, bez kterého není další členství v ONS Mladá Boleslav možné. Pokud hráč na své námitce trvá, bude zpracování osobních údajů ukončeno a automaticky zrušeno i členství v ONS Mladá Boleslav (nemůže nastoupit k utkání).

  1. Osobní údaje vedoucích oddílů - telefonní číslo, e-mail jsou zpracovávány po dobu trvání jejich funkce k zasílání informací o činnosti svazu (Zprávy STK, Zprávy VV, zápisy z utkání). Tyto osobní údaje podléhají písemnému souhlasu člena.

 

Vedoucí oddílu není povinen tyto osobní údaje poskytnout, resp. je oprávněnu těchto údajů může souhlas neudělit, údaje neuvést, případně později již udělený souhlas odvolat. Neudělení nebo pozdější odvolání souhlasu nesmí vést k poškození vedoucího oddílu na jeho právech.

ONS Mladá Boleslav musí umožnit vedoucímu oddílu odvolat souhlas stejnou formou, jakou ho dříve udělil; v případě písemné přihlášky je tedy nutné umožnit i písemnou formou tento souhlas odvolat. Současně však není vyloučena možnost souhlas odvolat i jinou, dostatečně srozumitelnou a prokazatelnou formou v souladu s právními předpisy.

 

VII.

Poučení o právech subjektu údajů (hráče, vedoucích oddílů)

Májí právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bez úplatně obdržet. Obsah informace je shodný s obsahem formuláře pro novou registraci.

Májí právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má hráč právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Májí právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Májí právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Májí právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

Májí právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté hráčem (vedoucím oddílu), májí právo souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se domnívají, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

V Mnichově Hradiště, dne 25. května 2018

Ďurček Josef, předseda ONS Mladá Boleslav